Irish Songs Lyrics With Guitar Chords By Martin Dardis

Tir A'mhurain

Home
Lyrics + Chords A-B
C - F
G - J
K - M
N - R
S - T
U - Z
The Tin Whistle Song Book With Letter Notes
Sheet Music And Tin Whistle
Tin Whistle Music 2
Learning Tin Whistle
Children's Songs On Tin Whistle
Pop Songs For The Tin Whistle
Christmas Carols For The Tin Whistle
Traditional Whistle Sheet Music
The Dubliners
Christy Moore
Wolfe Tones
Fureys Brothers
Clancy Brothers And Tommy Makem
Pogues
Most Popular Songs
Dublin City Ramblers
Johnny McEvoy
Scottish Songs
Gaeilge Songs
Foster & Allen
Irish Brigade
Country And Pop
Mary Black
Derek Ryan
Eric Bogle
Corries
McCalmans
Saw Doctors
Seamus Moore
Tommy Sands
Colum Sands
Football And Hurling Songs
American Folk And Patriotic Songs
German Songs
Runrig
Charlie And The Bhoys
Big Tom
Nathan Carter Lyrics
Welsh Songs
Other Songs And Resources
Updates
Learn Guitar

TIR A’MHURAIN LYRICS AND CHORDS / LAND OF MARAM GRASS 4/4 (Runrig)For Runrig version use a capo on the 2nd fret.

(G)Tir a' Mhu(C)rain
(G)Tir a' Mhu(C)rain(D)
(G)Tir a' Mhu(C)rain(G)

Curfá
(G)Trobhad is coisich (C)rium
Ri (G)taobh a' (D)chuain
Is (G)seallaidh mi (C)dhuit
Tir a' (G)Mhurain

(G)Failte (C)gu mo dhan
(G)Siol is (D)means nam bard
Am (G)foghar bha (C)feitheamh orm
Bho an (Em)la a bha mi (D)og

Curfá
 
(G)Failte (C)gu mo thir
(G)Eilean (D)geal an iar
An (G)t-ait a chi gach (C)tuigse is firinn
(Em)Glaiste 'na mo (D)chridhe
 
Curfá
 
(G)Failte (C)gu mo chainnt
Is i (G)dh'ionnsaich (D)mi 'nam phaisde
(G)Canan uasal (C)mor nan Gaidheal
Mar (Em)bhratach dhomh gach (D)la

Curfá
 
Is (G)ged a dh' fheuch iad ri (C)cur as dhuinn
(G)Chi mo theaghlach (D)cnoc nan linn
Is ged (G)tha ar canan (C)leoint le stri
'S an (Em)tir seo bidh i (D)beo
Curfá 2x

   
rsz_1rsz_1rsz_greenwhiteorange2.jpg

Privacy Policy        Links  Copyright  © 2002 - 2014 Martin Dardis

rsz_1rsz_1rsz_greenwhiteorange2.jpg